Schoolvisie

In leefschool De Oogappel, leven, leren en ontdekken we samen.

Onze leefschool is een plek waar iedereen zich goed voelt en samen met anderen onderzoekend leert en experimenteert. Dankzij onze ligging in hartje Gent krijgen we de kans om veel (culturele en maatschappelijk gerelateerde) uitstappen te beleven. Als extra troef genieten we elke dag opnieuw van onze mooie Oogappeltuin. Kinderen, begeleiders, ouders en buurtpartners maken samen mee de school. Ouders worden sterk betrokken bij de school via participatieorganen, leefgroepvergaderingen en werkgroepen. Samen leren, samen leven, samen ontdekken… Van pit tot boom!  

Onze werking in een notendop:

 Onze schoolvisie vindt haar oorsprong bij de leefschoolideeën van Carl Medaer. Wij vatten zijn ideeën samen in 5 belangrijke ankerpunten, die tot op vandaag actueel blijven. Geborgenheid en veiligheid staan voorop: pas als een kind zich veilig en goed voelt, kan het de wereld beginnen ontdekken. Zelfbewustzijn en sociaal leven: de school is een grote familie en tegelijk een kleine mini- maatschappij. Ouders springen even binnen, helpen een handje bij een project of komen gewoon meegenieten op het forum. Kinderen maken deel uit van diverse nestgroepen en coöperatieve groepen. Zo groeien ze in hun sociale omgang. Zelf bewust kiezen: het waarom, wat en hoe worden onderzocht. Kinderen zijn wandelende vraagtekens die met een gezonde nieuwsgierigheid hun omgeving onderzoeken. Op de Oogappel bepalen ze zelf hun projectonderwerpen. Ze leren hun mening verwoorden, respect hebben voor de minderheidsstem en samen tot compromissen en beslissingen komen. Leren door ervaren: de kleine ontdekkingsreizigers leren zelfstandig oplossingen voor problemen te vinden én hun tijdsindeling te plannen. Projectweken, periodes van verdieping, uitbreiding en het rechttoe rechtaan verwerken van leerstof wisselen elkaar af. Ingrijpen in eigen leef- en leeromgeving: Oogappelbewoners benaderen de wereld met maatschappelijk engagement en een bewust kritische blik. Ze kunnen verantwoordelijkheid opnemen, zichzelf evalueren, maar ook pluimen op de hoed van anderen steken. Ze hebben eigenaarschap over hun eigen leerpad en zijn bereid om anderen mee te ondersteunen.  

Van pit tot boom: onze werking meer uitgediept:

De Oogappel zorgt ervoor dat de kinderen op het einde van hun carrière de eindtermen bereikt hebben. WAT de kinderen moeten kennen en kunnen ligt immers vast. HOE we als school kinderen tot leren laten komen, daarin maken we als leefschool het verschil. Onze organisatievorm en werkwijze is gebaseerd op 6 pijlers. Ze vormen het fundament van ons ervaringsgericht onderwijs en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

1.  Ervaringsgericht

 In De Oogappel gaan een doelgericht en rijk pedagogisch aanbod hand in hand met het vrije kindinitiatief. Vanuit de klashoeken, inrichting en wisselend aanbod bij de kleutergroepen komen de kinderen tot ontdekkend leren en exploreren. Ze brengen hun eigen ervaringen op school, thuis, op uitstap,… binnen in de groep. Leren door ervaren heeft vooral te maken met dingen doen en voortbouwen op zelf aangebrachte ideeën of zelfgekozen interesses. We werken ontwikkelingsgericht en stimuleren de kinderen bij hun onderzoekende houding. We dagen hen voortdurend uit in hun zone van de naaste ontwikkeling. De begeleider creëert de optimale omstandigheden om nieuwsgierigheid op te wekken bij de kinderen, alle zintuigen te prikkelen en om ervaringen te willen opdoen. Kinderen worden aangemoedigd om in hun veilig nest grenzen te verleggen. Zowel hun hoofd (cognitieve vaardigheden), als hun hart (welbevinden en sociale vaardigheden) en handen (uitvoering, afwerkingszin, …) worden telkens aangesproken. Kinderen leren kijken naar hun eigen leerproces en worden bijgestuurd. Ze nemen zelf verantwoordelijkheden en initiatieven om hun doelstellingen te kunnen bereiken. Ze reflecteren hierover en evalueren zelf hun proces en resultaat. We kiezen voor een werkelijkheidsgerichte aanpak en vertrekken vanuit de interesses van de kinderen. Samenwerken, zelf leren plannen en zichzelf leren organiseren, fouten maken en daar leren mee omgaan: dit alles maakt deel uit van het proces. Deze pijler komt tot leven in De Oogappel via de kringgesprekken, projecten, muzische ateliers, ervaringsgerichte exploratie in de tuin, kleuterhoeken, “aan de slag-ronde” en allerlei coöperatieve werkvormen waarin kinderen een wisselende rol opnemen.  

2.  Participatief en democratisch

 Kinderen zijn op onze school volwaardige partners die we ernstig nemen. Ze krijgen recht van spreken en we luisteren oprecht naar hen. Zo ontstaat er een gelijkwaardige dialoog tussen begeleiders en kinderen.   Kinderen maken deel uit van de mini-maatschappij die De Oogappel is. Ze leren mee de klas en school te organiseren. Dat is een samen-verhaal en zorgt voor gelijkwaardige verbondenheid. Zo voelen de kinderen zich gesterkt om van kleins af aan zelf mee beslissingen te nemen en om te gaan met de gevolgen van hun beslissing. Dat kan gaan over groeps- of schoolafspraken, planningen, leefregels die door de ganse groep worden gedragen en het gevolg zijn van een democratische beslissing. Kinderen leren initiatief nemen en een eigen mening vormen. Ze leren hierbij hun eigen voorstel te verdedigen, en tegelijk rekening te houden met andere meningen en te luisteren naar de stem van de minderheid. Door te praten met elkaar leren de kinderen om samen in groep te zoeken naar compromissen of leren ze zich neer te leggen bij een meerderheidsbeslissing. De democratie op school wordt doorgetrokken naar alle geledingen van het schoolgebeuren: op het niveau van de leefgroepen, op schoolniveau via het kinderparlement, binnen het team van leerkrachten en directie, bij samenwerking met ouders en zoveel mogelijk met andere instanties die met de school samenwerken. Er wordt ingezet op netwerken tussen de kinderen onderling enerzijds en tussen de kinderen en de andere interne en externe schoolpartners anderzijds. Kinderen en begeleiders leren om in groep eigen grenzen te stellen, deze aan te geven en om de grenzen van de anderen te respecteren. Deze pijler komt tot leven in De Oogappel via klasraad, kinderparlement, ouderparticipatie, forum, schoolraad, oudercomité, buurtactiviteiten…  

3.  Emancipatorisch

 Wij geloven in de kracht van sterke en bewuste kinderen. Elk kind wordt serieus genomen. Geen vraag is te gek. Kinderen leren verantwoordelijkheid nemen, in hun eigen planning en leerproces. Maar ook om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander. We leren hen om zowel individueel als in groep verantwoordelijkheid op te nemen voor de genomen keuzes. Vanuit een groot rechtvaardigheidsgevoel ondersteunen we mede-Oogappels om hun stem te laten horen. Als school zijn we maatschappelijk geëngageerd. Deze burgerzin scherpen we aan bij de kinderen. We kijken naar de wereld rondom ons, volgen nauw de actualiteit en kunnen bewust kritisch omgaan met de vele informatie die op ons afkomt. Door voor- en nadelen met elkaar te vergelijken, sociale en duurzame aspecten mee te nemen in beslissingen, komen we tot bewuste besluitvorming. Kinderen leren als Oogappels keuzes maken en omgaan met de gevolgen van hun keuzes. Als Gentse school hebben we ook dat typisch Gentse, rebelse kantje: we houden van een open dialoog en doen dit op een gezond genuanceerde manier zonder hard tegen de schenen te schoppen of enkel de luis in de pels te zijn. We denken constructief mee over mogelijke alternatieven bij moeilijke vraagstukken en houden ons glas halfvol. We zijn solidair met de wereld en dragen de waarden van het PPGO in ons hart. Deze pijler komt tot leven in de Oogappel via de wisselende klastaken, schooltaken, kringrollen, klasraad, kinderparlement, projectwerking, spelotheek verantwoordelijkheden, conflict oplossend handelen, huiswerkbeleid, buddywerking, meter/peterwerking, coöperatieve werkvormen, conflixers, …

4.  Ontwikkelingskansen voor elk kind

 We laten geen kans onbenut om elk kind op een hoger niveau te tillen. Voor velen zal dit vrijwel natuurlijk verlopen. Voor andere kinderen wordt dit een strakker begeleidingsproces waarbij we met aangepast materiaal ondersteuning bieden. We houden hier zoveel mogelijk rekening met het individuele niveau en de talenten van elk kind op cognitief (leerstof), sociaal, emotioneel en psychomotorisch vlak. We streven steeds naar een individueel groeiproces en zetten tegelijk met de hele groep stappen vooruit. Daarbij differentiëren we de leerstof en het werktempo naargelang de mogelijkheden van elk kind. Zelfontplooiing op de Oogappel is meer dan leren en differentiëren, het gaat ook over artistieke ontplooiing, creatieve en sociale ontwikkeling. Via expressieve vormen kunnen kinderen vorm geven aan wat ze soms moeilijk onder woorden brengen. Eindpunt is het behalen van de eindtermen lager onderwijs na het beëindigen van de Oogappelcarrière. Maar tegelijkertijd geven we onze Oogappels nog zoveel meer troeven en waarden mee.  

5.  Omgevingsgericht

 De kinderen maken deel uit van hun eigen omgeving: hun thuis, hun buurt en hun school. De werking van de school is geënt op die directe omgeving, die de kinderen in hun leefgroepen volop gaan verkennen en verruimen. We vinden het belangrijk om een aangename leer- en leefomgeving te creëren. We hechten dan ook veel belang aan de inrichting van onze leefgroepen en werk- en speelruimtes. In De Oogappel kiezen we voor grote en gezellige lokalen waar kinderen, ouders en personeel zich thuis voelen. De omgeving breidt langzaam uit. We onderzoeken naargelang de kinderen ouder worden een steeds ruimer milieu op: stad, land, wereld, … We streven naar respect voor die omgeving en respect voor natuur en mens. We houden rekening met de verschillende milieus waar kinderen in opgroeien. Onze school is een plaats waar kinderen kunnen leven, leren en ontdekken. We trachten de thuiscontext en omgeving zoveel mogelijk in de school binnen te brengen en, omgekeerd, het schoolleven zoveel mogelijk te betrekken op wat er in de buurt van de school en in de thuiscontext van de kinderen gebeurt.  
  1. Gelijkwaardigheid
 De kracht van de begeleider is dat die elk kind in de groep een plek kan geven, sociaal-dynamisch. Begeleiders voelen hun groep zo aan dat ze weten wat er leeft. Ze staan niet boven maar tussen de kinderen. Iedereen op onze school spreekt elkaar aan met de voornaam. Begeleiders nemen eerder een coachende, ondersteunende rol op dan een leidinggevende. We spreken dan ook over participatief leiderschap. In onze werking zien we het als onze taak om te streven naar gelijkwaardigheid van iedereen. In de dagelijkse schoolpraktijk houdt dat in dat we streven naar extra inspanningen voor zij die het op één of andere manier moeilijker hebben. We zorgen ervoor dat ieder kind zich goed voelt en dat de kloof tussen thuis en school zo klein mogelijk wordt gehouden. We brengen kinderen een solidariteitsgevoel als morele waarde bij. Hoe verschillend we soms zijn, als je goed kijkt, lijken we meer op elkaar dan je denkt. We focussen ons op wat ons verbindt, en niet op wat anders is. Helpen wordt als een sociale vaardigheid en verantwoordelijkheid beschouwd, niet als een last. Onze organisatievorm die soms homogeen is, soms heterogeen, nodigt kinderen uit om samen te werken met jongere of oudere kinderen. Respectvol omgaan met iedereen zien wij als een basisvoorwaarde om het samenleven te doen slagen. We organiseren heel wat klasoverschrijdende activiteiten. Het bieden van gelijke kansen voor iedereen wordt bij ons op deze manier in praktijk gebracht. De stad waarin we leven bruist van verschillende culturen, samenlevingsvormen, talenten. We omarmen dat diverse palet en beschouwen het als rijkdom. Wij kiezen onomwonden voor een school waar iedereen zich kan thuis voelen. Samen leren, samen leven, samen ontdekken… Van pit tot boom!   De Oogappel is kort en krachtig gezegd… mijn tweede thuis waar mijn leraar, mijn begeleider is. Er is tijd voor hoofd, hart en handen. Mijn ouders zijn meer dan welkom op de school Samen staan we geëngageerd in de wereld