Corona

18 maart 2020

Beste ouders,

Namens het volledige schoolteam van De Oogappel wensen wij jullie te bedanken om, in het belang van ieders gezondheid, tegemoet te komen aan onze oproep om enkel gebruik te maken van de noodopvangDe school blijft open en we blijven noodopvang voorzien.  Wanneer de doorgegeven planning zou wijzigen vragen we jullie wel om ons hiervan telefonisch of per mail van op de hoogte brengen zodat we de permanentie van het personeel eventueel kunnen aanpassen en zo ook risico’s helpen indijken.

Dit is een zeer belangrijke stap om het virus in te perken!

Om deze niet evidente periode voor jullie kind(eren) te overbruggen hebben de leerkrachten via mail  tal van  opdrachten, spelletjes en links doorgestuurd zodat de kinderen de verbondenheid met de school blijven behouden en zoveel mogelijk het leerritme kunnen aanhouden.  Ouders die thuis niet kunnen printen kunnen afgedrukt oefenmateriaal komen afhalen evenals nog leerboeken of mappen die ze nodig hebben. Voor wie dit nog niet gedaan heeft, neem gerust contact op met ons zodat we het kunnen klaarleggen.

We drukken hier op het belang om de kinderen structuur en regelmaat aan te bieden.  Maak een week- of dagplanning op, registreer wat ze al deden en wat er nog verwacht wordt.  Zorg dat (voor)lezen dagelijks op het menu komt. Tracht hen ook voldoende bewegingsactiviteiten aan te bieden.

We weten dat het niet evident is om in deze bijzondere omstandigheden jullie kinderen zelf nu te moeten begeleiden. Toch vinden we het belangrijk dat kinderen niet ‘stilvallen’ en leerstof die ze al aangereikt kregen nu verder kunnen automatiseren.  We verwachten dat jullie de kinderen dagelijks een aantal taken laten maken,  hen aan moedigen,  hun werk zelf na kijken en zo kort mogelijk daarna hun foutjes laten  verbeteren. Durf te eisen dat ze hun taken met zorg doen en het volledig afwerken maar stel hen ook gerust als iets echt niet lukt en meldt dit aan de begeleider. Als opdrachten niet duidelijk zijn of als jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op met hen.

Deze week kunnen de ouders van de kinderen van de lagere school zoals op de planning voorzien de rapporten van hun kinderen (deels) verwachten via mail.  De afgedrukte versie, de zelfevaluatie,  de projectevaluaties, en andere evaluatiedocumentjes krijgen jullie dan mee als de lessen weer hervat worden.  Wie hierover  met vragen zit of zich zorgen maakt kan Mimi,  de begeleider of de zorgjuf daarover contacteren (per mail of telefonisch).  Ook de begeleiders van het ondersteuningsteam staan klaar om de kinderen te blijven begeleiden op afstand.  Na de paasvakantie (?) bekijken we dan of een oudercontact nog kan georganiseerd worden.

 

De geplande bosklas van de groep van Rudy en Sarah is alvast opgeschort.  In de herfst van 2020 staat dat opnieuw gepland.  Voor de groepen van Lien en Hanne is er nog geen definitieve beslissing genomen.  Zij brengen jullie nog op de hoogte.

 

Ondertussen blijven de begeleiders (die zich nog niet ziek gemeld hebben) ter beschikking.  Wanneer zij niet van permanentie zijn , werken zij van thuis uit aan planningen, bezorgen werk aan de kinderen, worstelen zich door mailverkeer,  benen administratie bij,  staan ter jullie beschikking bij vragen. Zij komen in hun klassen werken om hoeken op te frissen, rommel weg te werken, didactisch materiaal aan te maken, doen kopieer- en lamineerwerk, overleggen met collega’s (op afstand;), klussen, duiken in vakliteratuur, verzamelen inspiratie, … Kortom, zij maken er ook het beste van.

 

Het poetspersoneel en Koen  blijven hier in de weer om alles hier een grondige beurt te geven.  Ze startten met de grote lenteschoonmaak J.

 

Het is hier verder onwennig stil zonder kinderen en onwezenlijk in de Oogappelgeschiedenis.

 

Allemaal bedankt voor jullie medewerking en flexibele inzet! We blijven met zijn allen positief en hopen met zoveel mogelijk mensen van de ziekte gespaard te blijven. Voor wie toch ziek werd, het allerbeste en een spoedig herstel. We hopen dat jullie creatief aan de slag gaan met waar we allen al lang een te kort aan hadden: TIJD!

Draag goed zorg voor elkaar!

Vriendelijke groeten,

Mimi en het Oogappelteam

 


16/02/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze scholengroep?

Alle lessen worden geschorst. Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen jullie beroep doen op de noodopvang van de school. Dit om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De schooluren blijven ongewijzigd.

Voor de leerlingen die toch aanwezig zijn is er geen mogelijkheid tot warme maaltijd en er zal evenmin leerlingenvervoer zijn met de bussen van de scholengroep.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden van leerlingen geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

  • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
  • De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

Spreek met je met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe- spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?